Anunt concurs posturi vacante Primaria Frumusani

Primăria  Comunei Frumușani, Județul Călărași organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi vacante, funcții publice, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Frumușani:

–   1 post Consilier (ID 441077), clasa I, grad profesional principal, in cadrul Compartimentului Asistență Socială;

–   1 post Consilier juridic (ID 204157), clasa I, grad profesional superior, in cadrul Compartimentului juridic si resurse umane,

 • Durata timpului de muncă este normală respectiv 8 ore /zi, 40 ore/săptămână.
 • PERIOADA DE DEPUNERE A DOSARELOR CANDIDAŢILOR: din 08.07.2022 pana 27.07.2022 orele 14.00
 • PERIOADA DE SELECTIE A DOSARELOR: 07.2022 – 03.08.2022
 • DEPUNERE CONTESTATII LA SELECȚIE DOSARE: 04.08.2022.
 • SOLUȚIONARE CONTESTAȚII LA SELECȚIE DOSARE: 05.08.2022.
 • PROBA SCRISA se va desfășura in data de 09.08.2022 orele 10.00 la sediul Primăriei Comunei Frumușani, jud. Călărași
 • PROBA INTERVIULUI se va desfășura in data de 11.08.2022 orele 10.00 la sediul Primăriei Comunei Frumușani, jud. Călărași

Condițiile de participare la concurs:

Candidații trebuie sa îndeplinească cumulativ, condițiile generale prevăzute la art.465 alin.1 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Consilier, clasa I, grad profesional principal, in Compartimentul Asistență Socială – studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalenta, in domeniul științelor administrative sau în domeniul asistență socială;

– vechime de minim 5 ani in specialitatea studiilor.

Bibliografie și tematică:

 1. Constituția României, republicată;
 2. Titlul I si II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările si completările ulterioare;
 3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse si de tratament intre femei si bărbați, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
 5. OG nr 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările si completările ulterioare;
 6. Legea nr 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare;
 7. Legea nr 272/2004 privind protecția şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
 8. Legea nr 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
 9. Legea nr 448/2006 privind protecția şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 10. Legea nr 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicata 3;
 11. OUG NR 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece;
 12. HG nr 920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece;.
 • Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susținerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

Tematică:

 1. Constituția României, republicată;
 2. Titlul I si II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările si completările ulterioare;
 3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse si de tratament intre femei si bărbați, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
 5. Serviciile sociale ca ansamblu complex de masuri si acțiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, in vederea prevenirii si depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau dependenta pentru prezervarea autonomiei si protecției persoanei, pentru prevenirea marginalizării si excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale si in scopul creșterii calității vieții
 6. Instituirea venitului minim garantat ca principiu al solidarității sociale, in cadrul unei politici nationale de asistenta sociala;
 7. Cadrul legal privind respectarea, promovarea si garantarea drepturilor copilului;
 8. Drepturile si obligațiile persoanelor cu handicap cărora mediul social, neadaptat deficientelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale si/sau asociate, le împiedică total sau le limitează accesul cu șanse egale la viața societății, necesitând masuri de protecție in sprijinul integrării si incluziunii sociale;
 9. Politica integrata de ocrotire si sprijinire a familiei cu privire la prevenirea si combaterea violentei domestice;
 10. Măsuri de protecție socială a populației vulnerabile reprezentate de ajutoare lunare pentru acoperirea unei părți din cheltuielile aferente încălzirii locuinței in perioada sezonului rece;

 

Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior în Compartimentul juridic si resurse umane – studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalenta in domeniul științelor juridice;

– vechime de minim 7 ani in specialitatea studiilor.

Bibliografie și tematică:

 1. Constituția României, republicată;
 2. Titlul I si II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările si completările ulterioare;
 3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse si de tratament intre femei si bărbați, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
 5. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
 6. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările si completările ulterioare;
 7. Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
 8. Codul de Procedură Civilă, cu modificările și completările ulterioare ;
 9. Ordonanța Guvernului nr.2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Legea nr.53/2003 Codul Muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 11. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și Normele metodologice de aplicare;
 12. Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și Normele metodologice de aplicare;
 13.  Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;
 • Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susținerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

Tematică:

 1. Constituția României, republicată;
 2. Titlul I si II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările si completările ulterioare;
 3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse si de tratament intre femei si bărbați, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
 5. Organizarea si funcționarea autorităților si instituțiilor administrației publice locale, statutul personalului din cadrul acestora, răspunderea administrativa, serviciile publice, precum si unele reguli specifice privind proprietatea publica si privata a statului si a unităților administrativ-teritoriale;
 6. Accesul liber si neîngrădit al persoanei la orice informații de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane si autoritățile  publice, in conformitate cu Constituția României si cu documentele internaționale ratificate de Parlamentul României;
 7. Principiile ce reglementează domeniul raporturilor de munca, modul in care se efectuează controlul aplicării reglementarilor din domeniul raporturilor de munca, precum si jurisdicția muncii;
 8. Reglementarea modului de realizare a achizițiilor publice, procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publica si de organizare a concursurilor de soluții, instrumentele si tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziție publica, precum si anumite aspecte specifice in legătură cu executarea contractelor de achiziție publica.
 9. Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Codul de Procedură Civilă, cu modificările și completările ulterioare ;

 

 Concursul se organizează la sediul Primăriei Comunei Frumușani, jud. Călărași,

Date de contact: Secretar General UAT Frumușani Bonciu-Zanfirachi Marius,  tel/fax 0242.516.012, e-mail: [email protected],

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments